Persondata

Denne persondatapolitik er gældende for samtlige personoplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig som led i din anvendelse af Faster Andelskasse eller i øvrigt har nogen interaktion med os.
Faster Andelskasse ser ikke kun højt sikkerhedsniveau som et krav for at kunne overholde lov- og myndighedskrav, men som et kvalitetselement i forhold til at kunne tilbyde en sikker service for samarbejdspartnere, professionelle og private kunder. Vi anbefaler, at du læser denne politik grundigt igennem og henvender dig til os, såfremt der er noget i politikken, som du ikke forstår.
Du kan til enhver tid finde den gældende version af privatlivspolitikken på Faster.dk, og du vil blive gjort opmærksom på vigtige ændringer af denne.
Den overordnet retlige ramme for vores behandling af person oplysninger er Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger. Hertil kommer lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger, Databeskyttelsesloven.

Dataansvarlig

Faster Andelskasse
CVR: 21769916
Højevej 18, Astrup
6900, Skjern
info@faster.dk
96487000

Den dataansvarlige i Faster Andelskasse

Kevin Ehmsen
96487016
kt@faster.dk

Hvorfor har vi lov til at behandle oplysninger om dig (Behandlingsgrundlaget)?
Før at du kan være kunde i Faster Andelskasse, har vi brug for at behandle oplysninger om dig. Når vi beder dig om oplysninger, er det frivilligt, om du vil give dem til os. Hvis du ikke ønsker det, kan det betyde, at vi ikke kan betjene eller levere bestemte ydelser til dig.
Grundlaget for vores behandling af dine personoplysninger kan inddeles i fire kategorier:
• Dit samtykke
• For at opfylde kontrakten med dig
• Fordi vi har en retlig forpligtelse
• Vores legitime interesse.

Du kan læse nærmere om dem nedenfor;

Faster Andelskasse behandler personoplysninger om dig fordi vi har en retlig forpligtelse hertil. Det gælder i forhold til den finansielle regulering, herudover betalingsloven, bogføringsloven, hvidvaskloven, kreditaftaleloven og skattekontrolloven. Det juridiske grundlag for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra c.

Faster Andelskasse behandler personoplysninger om dig fordi du har givet samtykke hertil. Det juridiske grundlag herfor er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. Dit samtykke er frivilligt og hvis du har givet det til os, kan du til enhver tid trække det tilbage ved at kontakte os, hvor du vil blive gjort opmærksom på eventuelle følger ved tilbagetrækningen.

Faster Andelskasse behandler personoplysninger om dig fordi vi skal opfylde en kontrakt med dig. Når du er kunde hos Faster Andelskasse har vi indgået en aftale. Med henblik på at opfylde denne aftale har vi brug for at behandle dine personoplysninger. Det juridiske grundlag herfor er Databeskyttelsesforordnin-gens artikel 6, stk. 1, litra b.

Faster Andelskasse behandler personoplysninger om dig fordi vi har en legitim interesse heri. Det juridiske grundlag herfor er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, idet vi har vurderet at vores legitime interesse i at behandle oplysningerne overskygger dine grundlæggende rettigheder omkring, at vi ikke gør det. Det vil fx være til forebyggelse af misbrug og tab, styrkelsen af IT- og betalingssikkerheden og direkte markedsføringsaktiviteter.

Hvordan anvender vi dine personoplysninger (Formål)?
Privat- og erhvervskunder

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er kundehåndtering. Vi behandler oplysninger om dig for at kunne rådgive dig bedst muligt, tilbyde dig de bedste løsninger og beskytte dig mod svindel.


Yderligere har Faster Andelskasse en række forpligtelser i forhold til anden lovgivning, end persondatareglerne, som blandt andet betyder at vi skal kende vores kunder. Fx forpligter hvidvasklovgivningen os til at undersøge baggrunden for og formålet med alle komplekse og udsædvanlige transaktioner og aktiviteter, og notere undersøgelsen af disse. Vi indhenter i øvrigt løbende oplysning om, hvor dine midler stammer fra og om usædvanlige transaktioner og transaktionsmønstre. Vi laver en risikovurdering af dig, og indhenter derved relevante oplysninger i den forbindelse.


Hvis du bruger kredit- eller betalingskort, netbank eller anden betalingsformidling henter vi oplysninger fra de forretninger, pengeinstitutter mv. som er tilknyttet formidlingen. Formålet hermed er at kunne gennemgøre betalingen, udarbejde kontoudskrift og betalingsoversigt.


Vi behandler dine personoplysninger med henblik på markedsføring. Yderligere til analyser som vi bruger internt i Faster Andelskasse.


Hvis du vil handle værdipapirer gennem os, indhenter vi oplysninger om statsborgerskab, skatteydernum-mer og/eller andre oplysninger krævet af myndighederne, når det er relevant til brug for indrapportering af dine handler med værdipapirer til myndighederne.


Hvis du ikke ønsker, at modtage markedsføringsmateriale fra Faster Andelskasse, kan du gøre indsigelse på info@faster.dk

Leverandør / Samarbejdsparter
Hvis du samarbejder eller er leverandør med Faster Andelskasse, så kan vi behandle personoplysninger om dig. Formålet med behandlingen er at opnå den ydelse, som vi har aftalt med dig eller din arbejdsgiver, herunder at vi kan kommunikere med dig og/eller den virksomhed du arbejder for.

Du har besøgt vores Facebook side
Hvis du har besøgt Faster Andelskasse på Facebook, så har Facebook placeret cookies på din computer eller andet medium du har brugt til at besøge siden. Vi er fælles dataansvarlige med Facebook, for denne behandling af dine personoplysninger. Formålet med denne behandling er at få et bedre kendskab til dig som besøger Faster Andelskasse på Facebook.
Du skal rette kontakt til Facebook, hvis du ønsker at bruge dine rettigheder.

Du har besøgt Faster Andelskasse (Tv-overvågning)
Af hensyn til sikkerheden for Faster Andelskasse, dens medarbejdere og kunder sker der tv-overvågning i Faster Andelskasses lokaler. Denne overvågning vil eksempelvis foregår ved kundeekspedition, indgange, facader, adgangs- og fulgt veje samt pengeautomater. Overvågningen har til formål at være kriminalitetsforebyggende.

Du har ringet til Faster Andelskasse (Lydoptagelse)
For at sikre dokumentation for aftaler og korrekt betjening optager vi visse telefonsamtaler. Alle samtaler som omhandler investeringsydelser bliver optaget. Formålet hermed er blandt andet at opfylde lovgivningskrav.

Du har deltaget i konkurrencer
Hvis du har deltaget i konkurrencer enten fysisk eller på vores hjemmeside har du givet os personoplysninger. Vi har brug for disse informationer, så vi kan kontakte dig hvis du vinder konkurrencen, og eventuel så vi kan indbyde dig til en snak om Faster Andelskasse og vores tilbud.

Hvilke personoplysninger behandler vi?
Alt afhængeligt af dit arrangement med Faster Andelskasse indsamler vi en række personoplysninger om dig. Det er vigtigt at understrege, at vi kun indsamler oplysninger der er nødvendige til det enkelte formål, og denne liste ikke nødvendigvis afspejler alle de oplysninger som vi har indsamlet om netop dig. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide hvilke personoplysninger vi behandler om dig.


Identifikationsoplysninger, herunder; navn, køn, CPR-nummer, e-mail og telefonnummer.


Andre identifikationsoplysninger kan være: Fødested, uddannelse og beskæftigelse, civilstand, Id-kort som pas, kørekort og sygesikringskort.


Dine relationer, herunder; familierelationer, værge og fuldmagtsrelation.


Oplysninger om værdier, herunder; ejendomsoplysninger, bil og andre transportmidler, værdipapirer i depot, og øvrige aktiver.


Andre oplysninger, herunder; rådgivningsberegninger, kunderapporter og oversigter, kundeklager, korrespondance, mødedokumenter, betalinger, samtykkeerklæringer og vurderingsoplysninger.


Klassificeringer, herunder; segmenter internt, rådgivningsprofil, rating, kundeprofil, kundetype og hvidvask kategori.


Rådgivningsgrundlag, herunder; økonomi, kreditsituation, skatteoplysninger, kreditmæssige forhold, kun-dens behov, drømme og ønsker, salgsmuligheder og salgsstrategier.


Transaktioner, herunder; handler og bestillinger, banktransaktioner, kreditkort transaktioner og betalinger.


Forsikring.


Lydoptagelser af bestemte telefonsamtaler.


Videooptagelser ifm. overvågning


I Faster Andelskasse indsamler og behandler vi som udgangspunkt ikke følsomme personoplysninger om dig. Hvis du imidlertid selv giver oplysninger til os, der indeholder følsomme personoplysninger fx oplysninger fra et møde eller et budget, om dit helbred eller at du er medlem af en bestemt fagforening, anser Faster Andelskasse som dit udtrykkelige samtykke til behandling af disse oplysninger. Vores juridiske behandlingsgrundlag herfor er artikel 9, stk. 2 litra a i databeskyttelsesforordningen. Vi behandler ikke disse oplysninger i andre sammenhænge, og de slettes når de ikke længere er relevante.

Hvornår sletter vi dine personoplysninger?
Vi sletter ikke dine personoplysninger, så længe vi leverer en finansiel ydelse eller et produkt til dig. Specifikke oplysninger gemmer vi i længere tid. Det vil være oplysninger som skal kunne fremfindes i henhold til lovgivning fx hvidvaskloven. Oplysninger der kan understøtte vores krav mod dig fx gældsbreve eller oplysninger der dokumenterer vores rådgivning til dig.

Efter hvidvasklovgivningen opbevares personoplysninger om dig i mindst 5 år efter kundeforholdets ophør.

Videregivelse af dine personoplysninger
Faster Andelskasse har tavshedspligt og må ikke uberettiget videregive personoplysninger, som vi har fået kendskab til under vores arbejde. Overordnet videregives dine personoplysninger kun med dit samtykke, eller når vi er forpligtet eller berettiget til at videregive oplysningerne fx i henhold til lovgivningen, SKAT eller andre pengeinstitutter til brug for korrekt registrering ved overførsel af penge.


For at kunne opfylde betingelserne i vores aftaler med dig, har vi brug for at overføre dine personoplysninger til andre selskaber, som leverer kontraktmæssige ydelser til os. Vi kan bruge databehandlere i tredjelande uden for EU og EØS. Brug af andre selskaber er baseret på databehandleraftaler eller anden kontrakt, og vi har sikret at rettigheder og beskyttelsesniveauet følger med dine persondata.


Oplysninger om kundeforhold kan fx videregives uden samtykke til samarbejdspartnere til brug for varetagelse af administrative opgaver. Oplysningerne kan fx også videregives uden samtykke til SKAT, statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, herunder Hvidvasksekretariatet, Nationalbanken og andre offentlige myndigheder når vi er forpligtet til videregivelsen.

Profilering og automatiske afgørelser
Vores processer kan i visse tilfælde være delvist automatiseret, og derfor ske en automatisk evaluering af dine personoplysninger fx for at analysere dine økonomiske forhold. Inden en beslutning bliver taget, vil behandlingen altid være forbi en medarbejder, som har den fornødne kompetence og mulighed for at ændre afgørelsen, inden sagen afsluttes.

Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
Du skal kontakte os, hvis du vil gøre brug af dine rettigheder.


Ret til at se oplysninger (Indsigtsret)
Du kan til enhver tid få indsigt i de persondata, som vi har registeret om dig. Denne ret kan være begrænset af hensyn til beskyttelsen af andre personers data.

Ret til berigtigelse (Rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet, og vi vil så vidt muligt selv holde dine oplysninger opdateret.

Ret til sletning
Du kan i særlige tilfælde få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysnin-ger.
Du kan gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til transmittere oplysninger (Dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
Klage til Datatilsynet
Hvis du mod forventning mener, at vi ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med lovgivning, bedes du kontakte os. Du kan skrive til os på e-mail, og vi vil håndtere din henvendelse hurtigst muligt, så eventulle misforståelser kan blive rettet.
Du har desuden ret til at indgive en klage til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

 

 

Spørgsmål til persondata og cookies

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig.

Kevin Ehmsen,
Compliance- og risikoansvarlig

Som kunde hos Faster får du ...

ikon
Nærhed og indlevelse

Forståelse for dine forventninger og behov.

ikon
Kompetent, relevant og hurtig ...

Rådgivning af dygtige medarbejdere, hvor du oplever tryghed og dine behov som midtpunkt.

ikon
Moderne tilgang

Vi gør en dyd ud af god personlig service, men tilbyder også selvbetjening via PC, tablet og smartphone.